Luontoa ei suojella prosenttien ja komission vuoksi

01.02.2024

MHY LEHDET 02/2024 | EDUNVALVONTAKOLUMNI

Metsänomistajilta kysytään säännöllisesti erilaisia asioita Metsätutka-kyselyn avulla. Tulokset kertovat, että metsänomistajat haluavat olla mukana luonnon monimuotoisuuden vahvistamisessa. Tulokset kertovat myös, että toimia haluttaan tehdä vapaaehtoiselta pohjalta tutkittuun tietoon luottaen. MTK julkisti helmikuun ensimmäisenä päivänä tutkijoiden avustuksella laaditun luonnon monimuotoisuuden tiekartan. Haluamme, että metsänomistajat kokevat sen omakseen ja niihin toimiin, joita tiekartassa sitoudutaan toteuttamaan vapaaehtoisuuden pohjalta, saadaan laaja metsänomistajien tuki.
Tiekartalla haluamme viestiä muulle yhteiskunnalle ja poliittiseen päätöksentekoon, että tarvitsemme ennakoitavuutta ja positiivista, mahdollistavaa otetta luontopolitiikkaan. Orpon hallituksen ohjelmassa on hyviä kirjauksia tähän liittyen:
"Maan- ja metsänomistaja on itse paras päättämään omaisuutensa hoidosta ja käytöstä."
"Metsien suojelun on perustuttava maanomistajan vapaaehtoisuuteen."
"Soita ja metsiä suojellaan laatu ja vaikuttavuus edellä. Lisäsuojelua kohdennetaan kustannusvaikuttavasti luontoarvoiltaan arvokkaimpiin kohteisiin yhteiskunnalliset vaikutukset kattavasti huomioon ottaen."
"Kokonaispinta-alaan perustuvat suojelutavoitteet eivät ole tarkoituksenmukaisia, vaan luonnonsuojelu on kohdennettava suojeluarvoltaan parhaimpiin kohteisiin."
Tulevan talvi on testi hallitukselle, kun se valmistelee luonnon monimuotoisuusstrategiaa ja EU komissiolle lähetettävää EU:n monimuotoisuusstrategian kansallista toimeenpano-ohjelmaa. Vieläkin massiivisempi EU:n ennallistamisasetuksen kansallinen toimeenpanosuunnitelma tulee tehtäväksi heti perään.
Hallintokulttuurimme ei ole oppinut EU:n päätösten soveltamiseen. Meillä pistetään EU päätösten asettaman vyön lisäksi lähes poikkeuksetta omat henkselit, kun muissa EU maissa on opittu löysyttämään komission vyötä. Tästä tulemme muistuttamaan hallitusta.Suomen täytyy tehdä osansa kansainvälisiin tavoitteisiin pääsemiksi, mutta omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan. Luontoa ei suojella komission vuoksi.
Yksityisten metsänomistajien kannalta yksi merkittävimpiä kokonaisuuksia on luonnontilaisten ja vanhojen metsien kriteerien määrittely ja niiden metsien suojelu. Sitä työtä tehdään juuri nyt ympäristöministeri Kai Mykkäsen johdolla. Kun kriteerejä määritellään, vaadimme että hallitusohjelmaa noudatetaan ja yksityismailla vanhojen ja luonnontilaisten metsien vapaaehtoisen suojelun toteuttamiseen vaadittavat rahoitustarpeet ratkaistaan samassa yhteydessä. Ei saa käydä niin, että huomaamme vanhojen metsien kriteerit määritellyksi niin, että puun ostajat karttavat kohteita, mutta korvauksiakaan ei makseta. Metsänomistajan on vaikeaa pysyä mukana, jos ilmastotoimena houkutellaan kiertoaikojen jatkamiseen ja monimuotoisuuden edistämiseksi lahopuun lisäämiseen, mutta tämä johtaisi sitten suojeltavan vanhan metsän statukseen.
Pohjois-Suomen osalta vanhojen metsien suojelukriteereitä pitää seurata erityisen tarkasti, kun suojellut pinta-alat ovat jo valmiiksi suuria ja metsien järeytyminen merkittävästi hitaampaa kuin etelässä. Monimuotoisuuden vahvistamiseksi olisi tärkeämpää kohdentaa lisäsuojelutarpeet Etelä-Suomeen, jossa suojelualueita on murto-osa Pohjois-Suomen määrästä.
Mikko Tiirola, Metsävaltuuskunnan pj