Vipuvoimaa Keski-Suomen kehittämiseen

23.04.2022

Iloja & innovaatioita, EU Keski-Suomessa 2014-2020, KSML


Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen aluekehittä￾misen yhteensovittaja. Yhteistyöryhmä koostuu kuntien, valtion ja työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjen sekä kansalaisjärjestöjen edus￾tajista. Myrrin keskeisin tehtävä on linjata EU-rakennerahastojen kohdentamista maakunnassa. Ohjelmakaudella 2014-2020 oli käytössä kolme rahas￾toa: Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalira￾haston (ESR) ja Manner-Suomen maaseutuohjelma. Ohjelmakau￾den aikana Keski-Suomen kehittämiseen oli käytettävissä rahastojen kautta noin 20 miljoonaa euroa vuosittain. Rahastojen käyttöä ohja￾sivat EU:n ja valtion määrittämät ohjelma-asiakirjat sekä Keski-Suo￾men strategia, jonka mukaisesti keihäänkärkinä olivat bio-, digi- ja osaamistalous. Neljännes rahastojen kautta jaettavista varoista suun￾nattiin ilmastonmuutosta hillitseviin hankkeisiin. Siksi erityisesti biota￾louden ympärille rakennettavat kehittämishankkeet olivat rahoittajien suosiossa.MYR asetti kunnianhimoiset tavoitteet ohjelmakaudelle. Tavoitteena oli luoda maakuntaan 2 000 uutta yritystä, 10 000 uutta työpaikkaa ja lisätä vientituloja miljardilla eurolla. Tavoitteisiin ei ai￾van päästy. Ohjelmakauden viimeisenä vuotena iskenyt Covid-19 pandemia esti loppukirin toteutumisen. Silti 1300 uu￾teen yritykseen ja reiluun 7000 työpaik￾kaan on oltava tyytyväinen. Harmillista on vientiliikevaihdon hyvän kasvutahdin taittuminen.On todettava, että hankebyrokratian takia aitoja kehittämishankkeita jää myös rahoi￾tuksen ulkopuolelle, kun hankemaailma ja yrittämisen arki eivät aina kohtaa. Kehittä￾misrahoitusta hyödyntävät erityisesti kou￾lutusorganisaatiot ja muu julkinen sektori - yritykset voivat jäädä sivustaseuraajiksi. Yritysten, kuntien elinkeinopal- veluiden ja kehittämisyhtiöidennykyistä aktiivisempi mukaan saaminen on tärkeää. Rakennetaan hankeammat￾tilaisten ja elinkeinoelämän saumatonta yhteistyötä uudella ohjelmakaudella, jotta saamme kehittämisrahoista edelleen vah￾vaa vipuvoimaa Keski-Suomen kasvulle.

MIKKO TIIROLA

PUHEENJOHTAJA MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ